Опис досвіду

Учитель є  постійний  учень,
Бо  вчитися  постійно  треба,
Немає  меж  знанням,
Вони  як  те  безкрає  небо.
У  пошуках  знаходжуся  завжди,
Нових  підходів, методів і  форм.
Черпаю  великих  я плоди,
Та  зміни  завжди  є: реформи  норм.
Критичне  мислення, навчання розвивальне,
Спрямований  на особистість лиш  підхід,
Інтерактивні  методи  і рух лиш  поступальний,
Впроваджуй в  практику, мерщій пускай у хід.
Кожен вчитель має свій стиль - тобто вміння донести зміст предмета до душі і серця кожного учня. В основному відбувається це на уроках, проте чільне місце для активізації пізнавальної діяльності учнів належить позакласній роботі.
Я працюю учителем  біології 25 років. Постійний пошук відповідей на питання: як дати дітям поняття життя як найвеличнішої цінності? Як підвищити їх інтелектуальний рівень? Як зробити знання системними, побудувати  струнку картину організації  та еволюції життя? 
Моя вчительська діяльність була спрямована на вирішення цих проблем.
Проблема над  якою  я  працюю це: «Використання інноваційних  технологій  для  розвитку  пізнавальної  діяльності учнів  на  уроках  біології та позакласній роботі»
Аналізуючи набутий досвід, можна виділити декілька основних напрямків моєї праці:
-переосмисленняя змісту та структури біологічної освіти;
- використання інноваційних технологій та нових інформаційних ресурсів;
- теоретична підготовка здобувачів освіти та створення умов для розвитку компетентностей.
Модернізація сучасної освіти передбачає удосконалення змісту шкільної біологічної освіти, переорієнтацію цілей навчання, перебудову ї структури, впровадження нових технологій вивчення предмету, інтеграцію та диференціацію знань, формування цілісних уявлень про природу.
Моя діяльність на уроках біології спрямована на організацію пізнавальної діяльності школярів, розвиток їх розумових творчих здібностей та формування емоційно-ціннісного ставлення до природи.
Слід  пам’ятати, що  учень – не  амфора, яку  треба наповнити  знаннями, а  факел, який  треба  запалити…. Запалити  бажанням  вчитися  самостійно, розвивати  творчість. Для  цього  я  використовую  елементи інноваційних  технологій, намагаюся створити  умови  для  саморозвитку та самовиявлення особистості.
         Урок біології... Ми вже звик­ли, що кожна тема, кожен розділ навчальної програми дає школя­рам певний обсяг знань з пред­мету. Учні розширюють свій кругозір, пізнають нове про нав­колишній світ, себе. Який  урок  біології  можна  назвати успішним? На  мою  думку,успішний  урок  не той, що  дає вичерпні  відповіді, а  той, що  зроджує  у  моїх  вихованців безліч  питань. Хороший  урок, повноцінний – як  задушевна пісня. А  особливо  урок  біології  має  бути за  своїм призначенням  уроком  пізнання, пристрасним, творчим, бо  саме змістові  і  яскраві  уроки  залишають  слід  у  душах  наших учнів.

         У  свою  практику  впроваджую  різні  типи  уроків  і форми  проведення  із  чітким  дотриманням  структури  кожного із  них.
         Під  час  проведення  уроків  біології  використовую  такі методи:
v інформаційно-рецептивний;
v пояснювально – ілюстративний;
v репродуктивний;
v метод  проблемного  навчання;
v частково – пошуковий;
v ІКТ;
v дослідницький. 

            Особливо актуальним на сьогоднішній день є проведення уроків біології та природознавства з використання ІКТ.
Уроки з використанням компютерних технологій потребують великої підготовки. Учитель повинен вміти користуватися різноманітними програмами: графічними,web-редактора, програмами для створення презентацій, публікацій, програмами для роботи зі звуком та відео. Для унаочнення навчального матеріалу можна використовувати ресурси Інтернету.
Використання інформаційних технологій може відбуватися різними способами, відповідно до потреб конкретного уроку, рівня володіння різними програмами та наявності сертифікованих програм в системі  середньої загальної освіти.
У своїй практиці  під час проведення уроків природознавства та біології використовую/Додаток 2/.:
¢ Педагогічний програмний засіб “Природознавство 5 клас” для загальноосвітніх навчальних закладів;
¢ Програмний педагогічний засіб “Електронний посібник “Біологія 8-9. Людина”;
¢ Програмно-методичний комплекс навчального призначення “Загальна біологія 10 клас”
Використання даних програмно-методичних комплексів надає певних переваг: для учня – це самостійне навчання, активне засвоєння знань, формування вміння приймати рішення, новий рівень наочності; для вчителя – можливість передати частину функцій контролю й репетитора комп’ютеру і виділити більше часу для творчої діяльності.
Інформаційно-комунікаційні технології виконують функції: інформаційно-довідкове забезпечення; моделювання і демонстрування об’єктів, явищ та процесів, які не можливо показати з допомогою традиційних засобів навчання.(Найбільший ступінь наочності забезпечується застосуванням не відео фрагментів, а комп’ютерного моделювання біологічних процесів і явищ. На відміну від реального процесу або його відеокопії, комп’ютерна модель допомагає учню сконцентрувати свою увагу на головних, найбільш суттєвих характеристиках біологічних процесів); контроль і оцінка рівня підготовки учнів.(: в кінці кожного параграфа є контрольні запитання  у вигляді тестових завдань з однією чи кількома правильними відповідями. Після виконання тесту з’являються результати, в яких подається інформація про кількість правильних відповідей та робиться висновок чи пройдено тест повністю) /Додаток 3/.
Комп’ютерні технології дозволяють включати
 в навчальний процес проектну діяльність.
 Після проходження мною курсів за программою Intel «Навчання для майбутнього», намагаюся впроваджувати здобуті знання  і на уроках, і в позаурочний час. Виконуючи проекти учні працюють над певною проблемою, вчаться шукати, аналізувати інформацію, проводити моніторингові дослідження, презентувати результати своєї роботи.  Це створення  учнівських презентацій, публікацій, веб-сайтів. Разом з учнями нами створено кілька проектів:
- Проект “Еліксир молодості”
-Проект «Великі проблеми малих річок» зайняв перше місце на районному конкурсі «Мій рідний край – моя земля» та отримав Диплом  ІІІ ступеня на обласному учнівському конгресі «Живи, Земле!».
-проект «Стоп, наркотик, або… щоб збулися мрії». /Додаток 4/.
                 Поряд з позитивними моментами, хочу сьогодні звернути увагу і на негативні сторони використання комп’ютерних технологій на уроках: робота з компютером швидко стомлює учнів; погано впливає на зір;може призводити до нервових розладів;не розвиває здатності учнів чітко й образно висловлювати свої думки;обмежує можливості усного мовлення.
Тому  я  постійно  знаходжуся  у  пошуку  удосконалення підготовки  і  проведення  уроків  біології  у  напрямах:
А  те, яким  буде  урок, залежить, по-моєму, в  більшості  від підготовки.
t  зацікавлення  учнів  матеріалом чи  формою  проведення уроку;
t удосконалення  форми  контролю;
t розвитку  творчості  учнів;
t пробудження  фантазії, розвитку  емоційного  сприйняття навчального  матеріалу.
         При  підготовці  до  уроку  ставлю  перед  собою  завдання: спрямувати  свою  ерудицію, фантазію, творчість  на застосування  нових  прийомів, які  налаштовують дітей  на спокійний, емоційний  настрій сприйняття, підвищують  інтерес до  всього, що  відбувається  на  уроці, активізують  учнівську увагу.
 І  сьогодні  однозначно  можу  сказати, що  традиційна структура  уроку (опитування, вивчення  нового  матеріалу – учитель  розповідає, учень  слухає) застаріла.  Вона  виховує  в учнів  пасивність, замінює  роботу  думки  простим  заучуванням. Без  атмосфери, яка  спонукає  учнів  здобувати  знання, не ховати  свої  сумніви, самим  приходити  до  істини, відкривати нове, урок  біології  малоефективний. Тому  я  стараюся, щоб мої  уроки  відзначалися  винахідливістю, інноваційними технологіями  викладання, бо інновації на уроках біології сприяють активізації творчої пізнавальної діяльності учнів, підвищують ефективність навчально-виховного процесу.
Біологія – один з найцікавіших і найблагодатніших предметів шкільного курсу, з яких можна проводити позакласні заходи, предметний тиждень. Тут легко використовувати інноваційні технології, поєднуючи їх з традиційними.
Як ж пробудити у наших учнів, які більшу частину свого часу проводять за комп’ютером,  інтерес до живого, до турботи про його збереження і примноження? Як прищепити з дитинства дбайливе ставлення до природи, до її величезного і дуже вразливого  рослинного  і тваринного світу?
У розвитку інтересу учнів до вивчення  біології значне місце відводиться позакласним заходам, які проводить кожен вчитель біології для  формування інтересу до предмета. Це дає можливість розвивати індивідуальні здібності, нахили, учнів, розширювати кругозір, формувати стійкі потреби самостійно пізнавати, охороняти і примножувати навколишню природу.
Завдання позакласної роботи – закріплення, збагачення та поглиблення знань набутих у процесі вивчення певної теми чи розділу з біології, а також застосування їх на практиці, розширення загальноосвітнього кругозору учнів, формування у них наукового світогляду, вироблення вмінь і навичок самоосвіти, формування інтересів до вивчення природи.
Позакласні заходи з біології допоможуть сформувати команду обдарованих дітей з біології, які будуть брати участь в І,ІІ,ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіадах з біології, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт, а також будуть і надалі реалізовувати себе в галузі цієї науки. Особливість позакласної роботи полягає в тому, що вона будується з урахуванням інтересів і нахилів учнів.  Розвиток інтересу - це складний процес, що включає інтелектуальні, емоційні та вольові елементи в певному поєднанні та взаємозв'язку.   Цьому часто сприяє і проведення тижнів біології. Це - свято творчого, нестандартного підходу до навчання та виховання школярів.
В Слобідському НВК проводився тиждень біології, метою якого було:
• узагальнити і  систематизувати  знання  учнів  з  біології;
• сприяти  розширенню  кругозору;
• розвивати  інтерес  до  вивчення  біології, творчу  активність,  допитливість;
• виховувати  любов  і  бережливе  ставлення  до  природи, власного  здоров’я.
На кожен день тижня були заплановані  конкретні заходи: день перший «Інформаційний». Девізом дня були слова Аристотеля: «Пізнання починається із здивувань». Відбулася загальношкільна тематична лінійка, на якій була представлена презентація «СНІД- знати, щоб жити». Вона  привернула увагу учнів до проблем ВІЛ/СНІДу, щоб передбачити, уникнути, не захворіти. У цей день вчителі та діти  прикололи  до одягу червону стрічку, як  символ протесту проти дискримінації у відношенні до ВІЛ – позитивних людей, як символ усвідомлення важливості питання  СНІДу та наркоманії. Учні НВК разом із вчителями та конкурсантами «Фабрики зірок»  на знак підтримки та толерантного відношення до ВІЛ- інфікованих  заспівали пісню «Бережи любов», яка стала   символом надії на те що людство обов’язково переможе страшну  хворобу СНІД.
Не менш цікавим був і день другий «Творчий», який пройшов під девізом: «Талант – то крапля здібностей і море праці».  Був проведений відкритий урок з біології у 7 класі на тему: «Рептилії. Особливості процесів життєдіяльності й поводження плазунів». /Додаток 5/.
 Учні мали змогу проявити свої творчі здібності у конкурсі малюнків, плакатів, колажів «Цікава біологія».
Третій день – «Ігровий», адже гра - це та «чарівна паличка», яка навіть нудне заняття  вмить перетворює на цікаве та захоплююче. Був  проведений турнір кмітливих біологів «Посмішка Фортуни». /Додаток 6/.У ньому прийняли участь найерудованіші, найкмітливіші, найдотепніші, найінтелектуальніші  учні  6,7,8,9,10  класів  НВК. В  цьому турнірі  не  було переможених, просто  комусь  пощастило отримати  приз  від  Фортуни та надягнути символ інтелекту, розуму, ерудиції – мантію та конфедератку. Турнір пройшов дуже цікаво, всі  отримали  задоволення  від  спілкування   і  надовго залишаться  приємні  спогади. Біологічна вікторина, яка була організована четвертого дня, теж збагатила та поглибила знання учнів.  Знавці біології помірялися своїми інтелектуальними силами.
Та, мабуть найбільше готувалися учні до п’ятого дня - «Пошукового», адже мали  прекрасну можливість показати свої здібності, презентувати проекти, над якими працювали, отримати цікаву та корисну інформацію. Всі представлені проекти актуальні, сучасні, повчальні:
-                            проекти 6 класу -  «Дорослішай без цигарки», «Пити чи не пити?», «Ні – наркотикам!»;
-                            проект 7 класу  - «Історія розвитку ботанічної науки»;
-                            проект 8 класу – «Цікава зооологія»;
-                            проект 9 класу  -  «Людина – феномен природи»;
-                            проект 10 класу  - «Біологія: цікавинки про людину і не тільки…»
Тиждень біології по НВК  став спільною справою, яка згуртувала школярів, допомогла розкритися їхнім талантам, навчила  діяти дружно і організовано.

Немає коментарів:

Дописати коментар